Menu

Opleidingsschool MBO Arnhem en Achterhoek

Dé regionale opleider van docenten in het mbo.

Een unieke regionale samenwerking tussen de ROC’s Rijn IJssel, Graafschap College en de lerarenopleidingen van HAN Academie Educatie en HAN ALO. Wij zijn een beroepsgerichte kwaliteitsopleiding voor aankomend docenten in het mbo die op een onderscheidende manier een brug slaat tussen de onderwijstheorie en de mbo-praktijk. Met ons aangepaste curriculum en diversiteit aan leerwerkplekken leveren we maatwerk voor onze DIO’s. Zo brengen wij als nauw samenwerkende regionale onderwijspartners de strategie Samen Opleiden in praktijk en investeren in de toekomst van het mbo-onderwijs in Nederland.

A&A leidt in gezamenlijkheid leraren op volgens de bekwaamheidseisen voor docenten in opleiding en maakt gebruik van de grote diversiteit aan leerplekken voor de docent in opleiding. Binnen deze opleidingsschool wordt extra aandacht besteed aan het specifieke van het werken in het mbo.

Download onze flyer voor meer informatie

Onze visie

De volgende vier pijlers staan centraal binnen onze opleidingsschool:

Opleiden in diversiteit

Waarom vinden wij dit belangrijk?
Het verzorgen van onderwijs is de kern van het beroep mbo docent. Daarnaast zijn er andere domeinen waar een mbo docent  mee te maken krijgt. Het vernieuwen van onderwijs, de organisatie van onderwijs en het leren van en met collega's. Wij vinden het van belang dat een docent in opleiding (dio) een eigen beroepsidentiteit ontwikkelt binnen al deze domeinen. 

Ook binnen bovengenoemde domeinen zijn meerdere lagen te vinden als je kijkt naar de uitvoering in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende beroepen en niveau's binnen het mbo. Binnen de opleidingsschool willen wij dio's stimuleren deze brede context te ontdekken en te onderzoeken. 

Hoe geven wij dit vorm?
Alle docenten in opleiding krijgen bij aanvang van de stage de ruimte om te landen in de organisatie, de sector/ cluster en het team. In deze periode kan de dio de brede context van de leerwerkplek in zich opnemen en leerdoelen opstellen die  niet alleen betrekking hebben op het lesgeven, maar die ook betrekking hebben de andere domeinen waar een mbo-docent mee te maken krijgt. 

Het leren op de werkplek wordt steeds meer een team effort. Dio's verzorgen niet alleen een aantal eigen (deel) lessen die door een werkplekbegeleider worden bezocht, maar worden ook gestimuleerd om contact te leggen met het werkveld, kennis te nemen van het zorgnetwerk van een mbo-student of andere samenwerkingsverbanden binnen het onderwijsteam/ organisatie te onderzoeken. In welke mate dit wordt gedaan, hangt uiteraard af van het leerjaar waarin de dio zicht bevindt. 

 

 

Zelfregulatie

Waarom vinden wij dit belangrijk?
Wij willen graag dat studenten vormgevers zijn van hun eigen leerproces zodat zij weten hoe zij willen leren en via welk pad zij willen doen, zodat zij in staat zijn om te vorm geven aan hun loopbaanontwikkeling.  Daarvoor is eigenaarschap en zelfregie nodig. Voor het nemen van regie over je eigen leerproces is sturing en begeleiding van opleiders nodig. Zij sturen studenten in het leren nemen van zelfregie en stimuleren een onderzoekende wijze van leren en lef en zelfvertrouwen bij de student. 
Zij beogen veranderingen te stimuleren bij de student zodat deze in staat is om eigen overtuigingen, relevante theorie, kennis en vaardigheden zo te integreren dat de student kan ingroeien in het beroep. 

Hoe geven wij dit vorm?
Studenten werken ontwikkelingsgericht vanuit eigen leerdoelen. Door samenwerking en intervisie met peers in verschillende fasen van de opleiding en door begeleiding van werkplekbegeleiders en het team, reflecteren zij op hun handelen en ontwikkeling. Het proces met peers wordt gemonitord door een werkplekbegeleider/schoolopleider. Studenten betrekken zelfstandig anderen in de opleidingsschool bij hun leerproces.  
Hun leerproces beschrijven zij in de zelfevaluatie van de beoordeling waarbij zij ook reflecteren op de manier waarop zij regie hebben gegeven aan hun eigen leren. 


 

Verbinding van theorie aan de praktijk

Waarom vinden wij dit belangrijk?
Om de eigen onderwijspraktijk te verbeteren is het belangrijk dat studenten leren om hun eigen onderwijspraktijk te onderzoeken, eigen handelen te leren stoelen op literatuur. Bewustwording en de intentie tot een andere manier van handelen zullen hierdoor worden gestimuleerd. Wij willen studenten met deze onderzoekende blik naar hun onderwijs laten kijken. Het delen van deze kennis met elkaar en met anderen binnen de school, stimuleert een onderzoekscultuur die gericht is op het vergroten van de kwaliteit van ons onderwijs.

Hoe geven wij dit vorm?
Het koppelen van de praktijk aan theorie wordt tijdens het werkplekleren gestimuleerd in begeleidingsgesprekken met werkplekbegeleiders of andere collega’s. Werkplekbegeleiders gebruiken hiervoor de koppelkaart in hun gesprekken met studenten. 
Leren met en van elkaar vindt plaats in de peergroepen doordat studenten samen op zoek gaan naar relevante literatuur om hun leerdoelen te bereiken. In de peergroepen verdiepen studenten zich gezamenlijk in theorie aan de hand van hun leerdoelen maar ook bij het werken aan leerwerktaken. 

Gedurende de opleiding voeren studenten steeds grotere onderzoeks matige taken uit die uitmonden in het praktijkgericht onderzoek in jaar 4. Zij kunnen voor ondersteuning, begeleiding en intervisie deelnemen aan een onderzoekskring (met mede studenten en onderzoeksbegeleiders) of aan het onderzoeksplatform (met onderzoeks docenten en mede studenten onder leiding van een docent-onderzoeker) die verbonden is aan de opleidingsschool.

Voorbeelden:

In beide mbo scholen zijn onderzoeksbegeleiders opgeleid om studenten te begeleiden in de onderzoekskringen. Kennis en resultaten worden hier met elkaar gedeeld.

Op beide mbo scholen is een onderzoeksplatform aanwezig dat wordt begeleid door dezelfde docent-onderzoeker. Aan dit platform nemen zowel onderzoekende docenten als studenten deel. 

Onderzoeksresultaten van docenten en studenten worden met elkaar gedeeld tijdens een jaarlijks Kennisdelingsevent. 

 

Onderzoekende houding

Waarom vinden wij dit belangrijk?
In onze school leiden wij studenten op tot startbekwame docenten. Om te blijven leren in een snel veranderende samenleving en mbo beroepenveld willen wij studenten stimuleren veranderingen te volgen en mede vorm te geven. Wij willen een beroepshouding stimuleren waarin onze studenten met een nieuwsgierige en kritische blik en in samenhang met het mbo beroepenveld, acteren op wat nodig en relevant is. Met een onderzoekende houding bedoelen wij: willen weten, willen bereiken, willen vernieuwen, willen delen. In de opleidingsschool willen wij dat onze studenten voortleven.

Hoe geven wij dit vorm?
In de opleidingsschool willen wij zoveel mogelijk met elkaar in verbinding staan. Middels verbinding kunnen kennis en inzichten met elkaar gedeeld worden. Dit doen wij bijvoorbeeld in de vorm van intervisie. Maar denk ook aan kennisdelingsbijeenkomsten, sparringsessies, workshops, deelname aan congressen etc.