Menu
31
mei

Peergroepen van A&A in landelijke etalage

31 mei 2021

Peergroepen van A&A in landelijke etalage

Over de begeleiding van aanstaande leraren kan niet genoeg kennis uitgewisseld worden. Vooral de vraag ‘Hoe richt je leerwerkplekbegeleiding in die de aanstaande leraar in staat stelt om optimaal te leren?’ is een interessante. Voor het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een reden om dit centraal te stellen tijdens een themabijeenkomst op 23 april 2021. Onze Opleidingsschool mbo A&A stond tijdens deze online bijeenkomst met ruim 50 bezoekers flink in het middelpunt van de belangstelling met de pilot Peergroepen.

Werkplekbegeleiding: hoe dan?

Natuurlijk lag de focus op de leerwerkplek in opleidingsscholen en ‘onze’ instituutsopleider Chris Kroeze trapte af met een lezing over werkplekbegeleiding binnen het partnerschap. Hij combineerde inzichten uit onderzoek met zijn ervaring als opleider in de praktijk van partnerschappen. Hij vertaalde dit naar praktische inzichten en handvatten rondom werkplekbegeleiding bij samen opleiden: goede begeleiding voorziet in wat de lerende nodig heeft. Dus begeleiding staat centraal en niet een protocol of de begeleider. Er moet bij de inzet van begeleiding aandacht zijn voor welke begeleiding door wie wordt gegeven in het partnerschap, zoals aan feedbackgevers, rolmodellen, instructeurs, adviseurs, gerust stellers en strategen. Tijdens de begeleiding moeten formele begeleiders zich bewust zijn van hun eigen perspectieven om vervolgens in gezamenlijkheid (met de studenten) het te bereiken niveau te expliciteren. Het is zaak aankomende leraren te leren om begeleiding te organiseren én begeleiding te zijn en daarmee is het een middel tijdens de opleiding én een belangrijke vaardigheid voor daarna.

Pilot Peergroepen

Aansluitend presenteerde Karin Hell namens onze opleidingsschool A&A de wijze waarop wij de werkplekbegeleiding in peergroepen organiseren en het bijbehorende onderzoek dat al resultaten opgeleverd heeft en dat nog tot eind van het schooljaar loopt. Onze opleidingsschool is twee jaar geleden met de pilot ‘Peergroepen’ gestart om meer betekenis te geven aan werkplekbegeleiding door medestudenten. In het verhaal kwam naar voren hoe we met peergroepen aan de slag zijn gegaan: de studenten moeten zelf de regie nemen om elkaar te begeleiden. Er werd verteld over de uitgangspunten hierbij, wat er tot nu toe gedaan en geleerd is en wat de voorlopige onderzoeksresultaten zijn.

De voornaamste uitdagingen in de pilot zijn het herkennen van de voorwaarden om peergroepen succesvol te laten zijn: welke interventies doet een procesbegeleider wel of juist niet en hoe sturend is hij hierbij? Wat moeten studenten en procesbegeleiders hiervoor kunnen en weten, zodat het werken in peergroepen optimaal bijdraagt aan de opleiding van de studenten?

Hier vind je een filmpje van procesbegeleider Maartje Buiting voor de studenten bij de uitnodiging voor de eerste bijeenkomst. Dat schetste bij deze bijeenkomst een mooi beeld van de aftrap van de peergroepen.

Verdieping in subgroepen

Aan het eind van de ochtend gingen de deelnemers in subgroepen met elkaar in gesprek aan de hand van vooraf ingebrachte casussen over werkplekbegeleiding. In breakout-rooms met vergelijkbare casussen werd een verdiepingsslag gemaakt door analyse en oplossingsrichtingen te formuleren. De theorie van het eerste deel werd zo benut om naar de praktijk te kijken.

Een nuttige ochtend waarbij we hebben kunnen laten zien waar we mee bezig zijn. Als het onderzoek naar de toegevoegde waarde van de peergroepen is afgerond, lees je hier natuurlijk meer over in deze nieuwsbrief!